Brug af hjemmesiden

Ejendomsret
Hjemmesiden ejes og drives af Fibo Invest (i det følgende benævnt ”FI”)

Eksklusiv brugerlicens for medlemmer af FI

FI giver medlemmer af FI tilladelse til at se på denne side og til at printe eller downloade materiale, der vises på denne side, til din egen personlige brug, forudsat, at du uden forbehold accepterer de vilkår og betingelser, der indeholdes i vores politikker, og forudsat, at du sørger for, at alle påbud og forbud vedrørende ophavsret, varemærke og anden ejendomsret respekteres.

Du må dog ikke uden skriftlig tilladelse fra FI på nogen måde kopiere, reproducere, uploade, videresende eller distribuere indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd og video, til offentlige eller kommercielle formål. Indholdet under denne hjemmeside må heller ikke placeres i rammer på tredjemands hjemmesider (forbud mod framing).

Immaterielle rettigheder

Tekster, layout, tegninger, databaser og andre dele af denne hjemmeside samt selve hjemmesiden er beskyttet af copyright og af de rettigheder, der indehaves af producenten af denne database. Visse navne, mærker og logoer på denne hjemmeside er beskyttede varemærker.

Enhver form for kopiering, bearbejdelse, oversættelse, modifikation og enhver videregivelse af hele eller dele af denne hjemmeside eller dens beskyttede elementer, i enhver form og på enhver måde, er forbudt.

Enhver handling i strid med ovenstående er strafbelagt iht. ophavsretslovens § 76 og straffelovens § 299b og vil føre til øjeblikkelig eksklusion af FI samt sagsanlæg/politianmeldelse.

Kontaktoplysninger
FI er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: FI, v/direktør Mohammad Khonbat Lauritsen
Adresse: Vildtbaneparken 21
2635 Ishøj, Danmark
CVR nr.: 40119922
Telefonnr.: +4528404422
Mail: mkl@fiboinvest.dk
Website: www.fiboinvest.dk

Behandling af personoplysninger

Vi anvender denne type data om dig

Personoplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, mobil nr., e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

I nogle tilfælde har vi behov for at sammenstille dine data med data, vi modtager fra andre aktører, fx fra sociale medier. Hvis sammenstillingen kan afsløre din identitet og oplysninger af privat eller følsom karakter, indhenter vi dit samtykke til behandlingen.

Inden vi eventuelt sammenstiller data, vurderer vi, om der er risiko for, at behandlingen har negativ effekt på din privatlivsbeskyttelse. Hvis det er tilfældet, oplyser vi dig om behandlingen og dens formål og beder om dit samtykke til fortsat behandling.

Automatisk indsamlede data

Vores digitale løsninger er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Cookies og analyse af klikstrøms data er eksempler på dette jf. nedenfor.

 

Automatisk indsamlede data

Vores digitale løsninger er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Cookies og analyse af klikstrøms data er eksempler på dette jf. nedenfor.

 

Brug af cookies
Cookies, formål og relevans
Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Vi indhenter dit samtykke
Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Klikstrøm data
Alle besøg til en digital løsning medfører at der sendes oplysninger fra din browser til en server. Det er via analyse af disse data at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles også via tredjepart på vegne af os.

Der kan opsamles data om adfærd, herunder også browser version og operativsystem med henblik på systemadministration og interne marketingrelaterede analyser. Disse data er statistiske oplysninger om brugernes adfærd i de digitale løsninger.

Eksempler på data der opsamles og analyseres
• dato og tidspunkt for besøg
• de sider der besøges i løsningen
• IP-adressen på den besøgende
• oplysninger om den anvendte browser og operativsystem
• URL

Oplysninger du aktivt afgiver
I tillæg til de oplysninger, der opsamles automatisk behandler vi også data, som brugere aktivt har givet til os. Eksempler på data som brugere aktivt afgiver er:

  • e-mail, telefonnummer, adresse, fødselsdato, betalingsoplysninger m.m.

Der kan også være tale om oplysninger, som du deler med os via sociale medier, ved deltagelse i en konkurrence, eller i forbindelse med registrering for at modtage vores nyhedsbreve. Ligeledes kan der være tale om oplysninger, som tilgår os i forbindelse med henvendelser til os.

Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi fx har brug for at: (ikke udtømmende liste!)

  • Tilpassse indhold i digitale løsninger
    • Bekræfte din identitet i kommunikationen med os

    Vi behandler kun relevante personoplysninger

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de konkrete formål. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Inden vi behandler dine personoplysninger, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.

Vi behandler kun nødvendige personoplysninger
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine personoplysninger, benytter vi også løsninger, der automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Der er også indlejret beskyttelse mod, at et ubegrænset antal personer kan få adgang til data.

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger
Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger uden dit samtykke
Hvis vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed
Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler sensitive personoplysninger og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, er vi forpligtet til at underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik. Vi bestræber os på, at imødekomme din anmodning så hurtigt som muligt, og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet
Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Adgang til oplysninger
Spørgsmål og kommentarer til denne privatlivspolitik kan rettes til direktør Mohammad Khonbat Lauritsen.

Hvis du ønsker at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, bede om en kopi af disse oplysninger eller vil have os til at slette eller rette fejl i dine oplysninger, skal du skrive til os på adressen mkl@fiboinvest.dk

Hvis ikke du får et tilfredsstillende svar fra os, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, på telefonnummer: 33 19 32 00 eller på dt@datatilsynet.dk.

Ishøj, Danmark, januar, 2020